Upcoming public events

21.04 Nouspelt Emaischen ab 14-16.45 Auer
30.04 Ehlange Mess NGL 18-20 Auer
11.05 Ouljen Blummemaart 17-19 Auer
29.05 Wasserbelleg Spatzfest 15-17 Auer
21.06 Ironman 14-18 Auer
23.06 Niederanven Gemeng 12.30-14 Auer
09.09 Péiteng fête populaire mam grand duc
12.09-14.09 Veldhoven/EIndhoven Holland
21.09 Wourmer Schumacher Riesling Open
04.10 Bauschelt 20 Auer
Flotten Summerprogramm Juli/August 
coming soon